Mokytoja Rita Šutrikė-Mataitienė

 

           Telefonas: 8 615 75 863

           El. paštas: ritasutrikemataitiene@vgrybo.lt

Kita interneto svetainė https://ritosklase1.jimdofree.com/

Išsilavinimas

1983-1987 m. Kapsuko (dabar Marijampolės) O. Sukackienės pedagoginė muzikos mokykla. Dėstymas pradinėse bendrojo lavinimo mokyklos klasėse. Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

 

1988 - 1992 m. Šiaulių pedagoginis institutas. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika. Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

Darbo patirtis

1987 - 1989 m. Šakių rajono Keturnaujienos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja.

Nuo 1989 m.  iki 2010 m. Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja.

Nuo 2010 m. iki dabar Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos pradinių klasių mokytoja.

Darbo stažas 34 metai.

Kvalifikacinė kategorija

1994-04-22 Marijampolės pedagogų atestacijos komisija suteikė pradinių klasių vyresniojo mokytojo kvalifikacijos kategoriją.

2003-03-17 Lukšių Vinco Grybo vidurinės mokyklos pedagogų atestacijos komisija suteikė pradinio ugdymo mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.

Stažuotė Suomijoje

2014 m. rugpjūčio 25-29 d. dalyvavau 40 akademinių valandų trukmės edukacinėje kelionėje (stažuotėje) "Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo patirtis Suomijoje" ir atlikau stažuotės programoje numatytas užduotis.

Kvalifikacijos tobulinimas

Nuo 2012 m. dalyvauju  Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas“ , kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-003

2012 m. spalio 22 -23 dienomis dalyvavau seminare „Kūrybiškumo esmė. Nuo ko pradėti ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus?“.
2013 m. sausio 15 - 16 dienomis dalyvavau seminare "Efektyvaus komandinio darbo svarba ugdant pradinių klasių mokinių kūrybingumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus".
2013 m. kovo 26 - 27 dienomis dalyvavau seminare "Pozityvios ir konstruktyvios komunikacijos taikymas ugdant pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus“.
Patobulinau profesinio tobulėjimo, reflektavimo ir mokėjimo mokytis, organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo kompetencijas.
2013 m. gegužės 14 - 16 d. dalyvavau seminare "XXI amžiaus mokinio ugdymo(si) poreikiai. Pradinio ugdymo turinio modeliavimas ir ugdymo proceso organizavimas pokyčių kontekste".

2013 m. rugpjūčio 27 - 29 d. dalyvavau seminare "Pradinio ugdymo tobulinimas naudojant Mąstymo kultūros ugdymo mokyklų patirtį".
Patobulinau ugdymo turinio planavimo ir tobulinimo, mokymo(si) proceso valdymo, mokinio pažinimo ir pažangos pripažinimo, mokinių motyvacijos ir paramos jiems kompetencijas.

2013 m. gruodžio 12 d. dalyvavau seminare "Mąstymo ugdymo mokyklose naudojamų ugdymo metodų pritaikymo galimybės ir iššūkiai".
Patobulinau bendravimo ir bendradarbiavimo, informacijos valdymo, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijas.

2014 m. vasario 18 d. dalyvavau projekto "Lyderių laikas 2" Nr. VP1-2.1-ŠMM-02-001 8 val. stažuotėje Kelmės rajono savivaldybėje "SAVIVALDYBĖS PATIRTIS VYSTANT ĮVAIRIŲ PARTNERIŲ BENDRADARBIAVIMĄ VARDAN MOKINIŲ MOKYMOSI" ir patobulinau organizacijos bei pokyčių valdymo, ugdymo(si) aplinkų kūrimo, mokymo(si) proceso valdymo bei bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Dalyvavimas mokyklos, rajono metodinėje veikloje

Nuo 2000 m.iki 2014 m.buvau gimnazijos pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Nuo 2004 m. iki 2014 m. buvau Šakių rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.

Nuo 2004 m. iki 2017 m.buvau gimnazijos Atestacijos komisijos narė.

Nuo 2016m. iki 2018 m. buvau gimnazijos tarybos narė.

Nuo 2021 m. esu  gimnazijos pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Vesti seminarai

 

2014-10-07 Seminaras Šakių rajono pradinių klasių mokytojams "Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo patirtis Suomijoje."

 

2014-02-25 Seminaras Šakių rajono pradinių klasių mokytojams "Pradinio ugdymo tobulinimas naudojant Mąstymo kultūros ugdymo mokyklų patirtį".

2013-10-29 Edukacinė išvyka- seminaras Vilkaviškio ir Šakių rajonų pradinių klasių mokytojams "Šakių krašto istorijos, kultūros ir gamtos paveldo pristatymo galimybės pradiniame ugdyme".

2012-04-04 Gelgaudiškyje vyko respublikinė konferencija "Darbo pagal atnaujintas pradinio ugdymo programas patirtis". Skaičiau pranešimą “Interaktyvios dailės ir technologijų pamokos”

2011-04-19 Seminaras Šakių rajono pradinių klasių mokytojams „Inovatyvių ugdymo metodų ir IKT taikymas ugdant pradinių klasių mokinius: gerosios patirties pavyzdžiai.“

2011-04-08 Seminaras Šakių rajono pradinių klasių mokytojams „Inovatyvių ugdymo metodų ir IKT taikymas ugdant pradinių klasių mokinius: gerosios patirties pavyzdžiai.“

2011-04-07 Seminaras Šakių rajono pradinių klasių mokytojams „IKT ir inovatyvūs ugdymo metodai  šiuolaikinėje mokykloje“ 

2010-03-26  Seminaras Šakių rajono pradinių klasių mokytojams „Kūrybiškumo ugdymas naudojant informacines komunikacines technologijas“.

2005-04-14  Seminaras Šakių rajono pradinių klasių mokytojams „Pradinio ugdymo turinio kaitos kryptys“.

2005-03-15  Seminaras Šakių rajono pradinių klasių mokytojams „Kompiuterio panaudojimo galimybės pradžios mokykloje".

2004-11-17 Pranešimas Kauno rajono Lapių pagrindinės mokyklos pedagogams "Edukaciniai projektai pradinėje mokykloje".

2004-10-27  Seminaras Šakių rajono pradinių klasių mokytojams „Edukaciniai projektai pradinėse klasėse“.

2001-04-17 Seminaras Marijampolės apskrities pradinių klasių mokytojams "Kompiuterio panaudojimo pradinėse klasėse galimybės".

2001-03-06 Seminaras Marijampolės apskrities pradinių klasių mokytojams "Kompiuterio panaudojimo pradinėse klasėse galimybės".

Nuo 2011-11-15 dienos dalyvauju Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamame projekte "Kūrybiškas kelias į verslumą".

 Šiuo metu dalyvauju projekte "Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas". Tikslas – tapti švietimo konsultante.

 

Lapkričio 25 dieną Vilniuje vyko konferencija "Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo rezultatų apibendrinimas". Konferencijos metu buvo įteikti švietimo konsultantų pažymėjimai. Mokytoja Rita Šalkevičienė išklausė 140 valandų programą "IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultantų rengimas" ir įgijo IKT ir inovatyvių mokymo metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultanto kompetenciją.

2011 m. spalio - 2012 m. vasario mėn. dalyvavau projekto "Kūrybiškas kelias į verslumą", finansuojamo pagal 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" įgyvendinimo VP1-2.2ŠMM-05-K-014 priemonę "Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas" 42 akad.val. mokymuose pagal parengtą neformaliojo ugdymo programą.

Mokymų metu susipažinau su temomis:

* Ekonominio raštingumo pagrindai;

* Verslumo ugdymo vieta pradinėje mokykloje;

* Mokytojo vaidmuo ugdant mokinių verslumą pradinėse klasėse;

* Dailės ir technologijų svarba verslumo įgūdžių ugdymui.